Etelä-Suomen Hiihdon säännöt

 

Etelä-Suomen Hiihto ry:n säännöt, hyväksytty 19.10.2015
 

Nimi ja kotipaikka

1§     Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Hiihto ry ja sen kotipaikka on

         Helsingin kaupunki. Yhdistys toimii maastohiihdon piirijärjestönä Suomen Hiihtoliitto Ry:n
         päättämän piirijaon mukaisella alueella. Näissä säännöissä Etelä-Suomen Hiihto Ry:stä
         käytetään nimitystä yhdistys.
 

Tarkoitus ja toimintamuodot

2§    Yhdistyksen tarkoituksena on

        a) hiihtourheilun edistäminen, kehittäminen ja valvominen

        b) kilpailu-, valmennus-, nuoriso-, ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen

        c) toimia jäsentensä alueellisena yhdyssiteenä ja edistää jäsenten yhteistoimintaa,

        d) tukea jäsentensä toimintaa hiihdon harrastustoiminnan ja liikuntapaikkojen
            kehittämisessä.
 

      Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • kehittää ja ylläpitää kilpailutoimintaa
  • järjestää ja koordinoi toimialueellaan kilpailutilaisuuksia
  • tehostaa jäseniensä toimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia,
  • toimii hiihdon edunvalvojana toimialueellaan
  • pitää yhteyttä toimialueensa kuntien liikuntatoimeen ja kouluihin liikuntapaikkoja ja liikuntaopetusta koskevissa asioissa

          Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi osaksi edellä mainituin tavoin ja lisäksi
          ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestämällä keräyksiä ja
          arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua elinkeinoa tai
          ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.
 

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3§      Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kirjallisen hakemuksen perusteella hiihtoa
          harrastava tai hiihtotoimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura taikka muu rekisteröity
          yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

4§      Yhdistyksen jäsenen on maksettava vuosittain yhdistyksen varsinaisen kokouksen
          määräämä vuosijäsenmaksu. Jos yhdistyksen jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan
          kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, tämän voidaan katsoa eronneen
          yhdistyksestä. Ero astuu voimaan yhdistyksen johtokunnan päätöksellä.
 

Yhdistyksen jäsenyys eri yhteisöissä

5§     Yhdistyksen liittymisestä jäseneksi valtakunnallisiin eri yhteisöihin tai näistä yhteisöistä
         eroamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Liittymis- tai eroamispäätöksen
         hyväksymiseksi vaaditaan 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
 

Yhdistyksen kokoukset

6§    Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään johtokunnan kutsusta vuosittain touko-, heinäkuun
        aikana. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta päättääjohtokunta tai kun
        vähintään kaksi (2) yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa
        varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
        vaatimuksen esittämisestä.
        Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään neljätoista (14)
        vuorokautta ennen ilmoitetun kokouksen ajankohtaa jäsenen tunnetulla osaoitteella-
        Yhdistyksen kokouksessa saa olla läsnä useita yhden yhdistyksen jäsenen edustajia ja heillä
        on läsnäoloja puheoikeus, samoin yhdistyksen kokouksissa saa olla läsnä johtokunnan
        erikseen paikalle kutsumia henkilöitä.

7§    Yhdistyksen kokouksella on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi (1) ääni. Yksi henkilö saa
        edustaa vain yhtä jäsentä. Mikäli yhdeltä jäseneltä on kokouksessa useita henkilöitä, on
        äänioikeutta käyttävä edustaja nimettävä kokouksen alussa.
        Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen
        puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

 

8§    Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

        a) johtokunnan esitys tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,

        b) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta,

        c) vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintavuodeksi,

        d) valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle,

        e) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö,

        f) valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa

            yhdistys on jäsenenä tai edustettuna,

        g) käsitellään ne asiat, jotka ovat johtokunnalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella pyydetty

            kokouksen käsiteltäviksi vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta,

        h) käsitellään ne mahdolliset asiat, jotka kokous yksimielisesti hyväksyy esityslistalle
 

9§    Yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

        a) johtokunnan esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi,

        b) tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,

        c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

        d) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

        e) käsitellään ne asiat, jotka ovat johtokunnalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella pyydetty

            kokouksen käsiteltäviksi vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.
 

Johtokunta

10§   Yhdistyksen johtokuntana toimii ja sen asioita hoitaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan
         vuosikokouksen valitsema yhdistyksen puheenjohtaja ja 6 - 8 muuta jäsentä.
         Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, varainhoitajan, sihteerin ja muut
         tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa,
         ensimmäiset erovuoroiset jäsenet päätetään yhdistyksen aloituskokouksessa.

        Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
        Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme
        (3)johtokunnan muuta jäsentä osallistuu asian käsittelemiseen ja kutsu ontoimitettu kaikille
        vähintään viisi (5) vuorokautta ennen ilmoitetun kokouksen ajankohtaa.

        Johtokunnan päätökseksi tulee päätös, jota enemmistö paikalla olevista jäsenistä on
        kannattanut. Johtokunnan jäsen ei voi osallistua päätöksentekoon, jos käsiteltävä asia koskee
        hänen omaa henkilökohtaista etuaan tai asiaansa. Päätöksestä äänestettäessä äänten mennessä
        tasan ratkaisee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ääni.

         Jos puheenjohtaja tai johtokunnan jäsen estyy kesken toimikautta hoitamasta tehtäväänsä,
         yhdistyksen kokous valitsee tarvittaessa hänen sijaansa toisen henkilön jäljellä olevaksi
         toimikaudeksi.
 

11§   Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien toteuttamiseksi.  
         Tässä tarkoituksessa johtokunta:

          a) edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia,

          b) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat,

          c) toimii yhdistyksen johto- ja toimeenpanoelimenä ja valvoo yhdistyksen kokouksissa
              tehtyjen päätösten noudattamista,

          d) hoitaa yhdistyksen talouden, omaisuuden ja jäsenrekisterin,

          e) on oikeutettu päättämään yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteesta ja ostamaan
              yhdistyksen tarvitsemia välineitä ja palveluita talousarvion mukaisesti,

          f)  laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset,

          g) laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,

          h) nimittää avukseen tarpeelliseksi katsomansa asiantuntijaryhmät,

           i) johtaa yhdistyksen kilpailu-, koulutus-, valmennus-, nuoriso- ja muuta toimintaa,

           j) valitsee yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin,

          k) seuraa ja edistää hiihdon kehitystä toimialueellaan,

           l) hoitaa aktiivisesti yhteydenpitoa kuntien liikunta- ja koulutoimeen
 

12§    Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan
          määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.
 

Yhdistyksen tili- ja toimikausi

13§   Yhdistyksen tili- ja toimikausi on 1.5.–30.4.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14§   Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus vaatii tullakseen hyväksytyksi vähintään
         3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

         Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään 5/6 äänestyksessä
         annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä
         yhdistyksen kokouksessa myös vähintään 5/6 äänten enemmistö.

         Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varallisuus rekisteröidylle yhdistykselle, jonka
         tarkoitus vastaa purkautuvan yhdistyksen tarkoitusta tai on tätä tarkoitusta lähellä.  
         Luovutettavan varallisuuden vastaanottajasta päättää yhdistyksen purkamisesta päättävä
         kokous.
 

Muut määräykset

15§   Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Hiihtoliitto ry:n kanssa ja noudattaa voimassa olevia
          hiihtotoimintaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
 

16§   Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.